Antigenní testy pro ubytované studenty na KaM JU v pondělí 26.4

Z důvodu mimořádné situace bude dnes, tj. v pondělí 26.4.2021 možnost provést antigenní test výhradně pro ubytované studenty ( české i zahraniční), kteří nezvládli si tento zajistit jinou formou.

Testování bude probíhat dnes od 12,00 do 17,00 hodin v prostorech JU Café (hlavní budova Menzy JU v areálu kampusu).

Studenti předloží potvrzení o ubytování na kolejích JU. Testování bude probíhat bez registrace. Prosíme studenty, aby si donesli vlastní propisku.

Důrazně žádáme o dodržování rozestupů, používání respirátoru !!!

Upozorňujeme studenty, že dle vládního nařízení není možné být ubytován na kolejích bez negativního výsledku testu, a to s platností od dnešního dne.

Vaše KaM JU

Antigen tests for accommodated students at KaM JU

Due to the extraordinary situation, today, on Monday, April 26, 2021, it will be possible to perform an antigen test exclusively for accommodated students (Czech and foreign) who have not managed to secure it in another form.

Testing will take place today from 12.00 to 17.00 in the premises of JU Café (the main building of the JU Canteen on the campus).

Students will submit a certificate of accommodation in JU dormitories. Testing will take place without registration.

Students are asked to bring their own pen, please.

We strongly ask for spacing, use of a respirator !!!

We would like to warn students that according to government regulations it is not possible to be accommodated in dormitories without a negative test result, with effect from today.

Your KaM JU

Belgická čokoláda

Přijďte si zamlsat

Kvalitní belgickou čokoládu - mléčnou, hořkou, s mandlemi, oříšky nebo ovocem, můžete nyní zakoupit za příznivé ceny v Café AK a JU Café.

Bezhotovostní platba kolejného

Pokud nemáte možnost zaplatit osobně a nemáte nastaveno inkaso.

Vážení studenti,

v případě Vašeho zájmu o uhrazení  kolejného jednorázovým platebním příkazem je číslo našeho účtu pro platbu kolejného: 169492602/0300.

Variabilní symbol platby je Vaše celé rodné číslo bez lomítka.

Cena za duben je 30x Vaše denní sazba za ubytování.

Vaše KaM JU

Částečné uzavření menzy

Vážení strávníci,

s platností od pátku 18.12.2020 budou uzavřeny následující provozy:

Výdejna na TF JU
Výdejna na ZSF JU
Bufet v AK JU
Studentská (hlavní) výdejna Menzy JU

Od stejného dne, tj. od pátku 18.12.2020 včetně, opět otevíráme naše „ výdejní okénko“ pro výdej obědů v krabičkách.

Tato jídla budou opět pouze na objednávku. Jídla objednávejte na našich stránkách v kolonce Minutková výdejna.

Výdej obědů bude každý pracovní den od 11,00 do 13,00 hodin.

Pokladna v přízemí budovy Menzy JU bude otevřena od 10,00 do 13,00 hodin.

Děkujeme za pochopení

Vaše KaM JU


Dear boarders,

with effect from Friday 18.12.2020, the following operations will be closed:

Dispensary at TF JU
Dispensary at ZSF JU
Buffet in AK JU
Student (main) dispensary of the Canteen of the University of South Bohemia

From the same day, from Friday, December 18, 2020 inclusive, we are reopening our "dispensing window" for dispensing lunches in boxes.

These meals will again only be made to order. Order meals on our website in the 4. Minutková column.

Lunch will be served every working day from 11.00 to 13.00. The cash desk on the ground floor of the JU Canteen building will be open from 10.00 to 13.00.

Thank you for your understanding

Your KaM JU

Částečné uzavření menzy

Dočasné omezení provozu menzy.

Vážené dámy a pánové,
s platností od 14.10.2020 uzavíráme jídelny na TF JU a ZSF JU. Zároveň bude uzavřeno JU café.
Hlavní studentská Menza v areálu kampusu JU zůstává otevřena v běžné otevírací době, to jest od 11,00 do 13,30 hodin. Tato bude sloužit výhradně studentům a zaměstnancům JU, pro cizí strávníky je Menza dočasně uzavřena.
Od 14.10.2020 budeme nabízet denně pouze dva hlavní chody + 3 diety jako obvykle. Jídlo si můžete objednat běžným způsobem, včetně večeří, k obědu bude k dispozici i omezený počet jídel bez objednávky ( netýká se diet ). Výdej snídani je dočasně zrušen.
Prosíme Vás o objednávání jídel dopředu, abychom mohli uspokojit Vaši poptávku. Děkujeme.
I nadále zůstává v provozu bufet v akademické knihovně JU, také v běžných otevíracích časech, kde Vás rádi obsloužíme.
Děkujeme za Vaši přízeň, těšíme se na Vaši návštěvu

Vaše KaM JU

Ceník ubytování od 1.9. 2021

Vážení studenti, vážení hosté,

cenik ubytování na KaM, platný od 1.9. 2021, si můžete stáhnout zde...

Vaše KaM


Dear students, dear guests,

you can download the pricelist of accommodation, valid from 1.9. 2021 here...

Your KaM

Čestné prohlášení

Pro nově ubytované.

Všichni studenti musí při nástupu k ubytování vyplnit čestné prohlášenío neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Čestné prohlášení nejdete v příloze. Prosíme studenty o jeho vyplnění a odevzdání při nástupu.

Děkujeme, Vaše KaM

Doplnění k Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 22/2020

Potvrzení na slevu dle Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 22/2020 lze doložit jedním z následujících způsobů:

výpisem ze STAGu
potvrzením ze studijního oddělení fakulty
potvrzením z katedry
čestným prohlášením - vzor zde

Nárok na tuto slevu mají pouze studenti 2 a vyšších ročníků, kterým nebylo na základě Rozhodnutí vlády ČR č. 1263 ze dne 30.listopadu 2020 umožněno se k datu 7.12.2020 vrátit na koleje.

Tito studenti mají i nadále distanční formu výuky a neabsolvují žádnou praxi.

DVB-T2

Máte na koleji K5 televizi?

Na koleji K5 byla upravena společná TV anténa a je připravena na příjem vysílání v novém standardu DVB-T2.

Formuláře Sčítání 2021

Vážení studenti,

od pondělí 19. 4. 2021 jsou na recepcích kolejí K1, K2, K3 a K5 k dispozici formuláře Sčítání 2021. Vyplněné formuláře můžete vrátit na recepci koleje, nebo je v obálce vhodit do poštovní schránky a to do 11. 5. 2021.

Vaše KaM JU


Dear students,

from Monday 19th of April 2021, the Census 2021 forms are available at the all dormitory receptions. You can return the completed forms at the dormitory reception or throw them in an envelope to Czech Post mailboxes till 11th May 2021.

Horká čokoláda

Příchutě: mléčná, hořká a s chilli.

V JÚ Café si můžete zakoupit belgickou čokoládu, která se rozpustí v horkém mléce a můžete si pochutnat na horké čokoládě podle své chuti.

Informace k omezení provozu na JU

Vážené kolegyně a kolegové,
Vážené studentky a studenti,
na základě usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatření, bylo stávající omezení provozu vysokých škol prodlouženo do 20. listopadu 2020. Nadále se tedy zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na výuce. Účast na zkouškách v rámci studia je povolena do 10 osob. Povolena je účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a pedagogickou praxi ve školách nebo v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.
Současně trvá zákaz poskytování ubytování na kolejích studentům, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v platnosti ovšem zůstávají i aktuálně platné výjimky, vč. možnosti ubytování studentů, kteří mají s JU uzavřen pracovněprávní vztah. Vzhledem k prodloužení této situace přistoupilo vedení JU k obdobnému kroku jako v průběhu jarní epidemie, tj. ke snížení kolejného za měsíc listopad o 50 % studentům, kteří z důvodu krizových opatření nemohou být na kolejích ubytováni. Řešení situace v dalších měsících (pokud se možnost ubytování na kolejích neobnoví) se bude odvíjet od případných dalších vládních nařízení. Vedle snížení kolejného zůstává studentům také možnost ukončit ubytování předčasně dle platného kolejního řádu, tj. s povinností oznámit ukončení ubytování 30 dní předem.
Budovy JU tedy zůstávají otevřeny, zůstává ale omezen provoz Akademické knihovny, kolejí a menz. Hromadná prezenční výuka (kromě výjimek pro zdravotnické obory) již byla nahrazena jiným způsobem výuky, přičemž platí zásady, o nichž jste byli dříve informováni. Povoleny jsou (dobrovolné) individuální studijní a vzdělávací aktivity a aktivity související s výkonem pracovní činnosti studentů na pracovištích JU (konzultace, řešení badatelských projektů a závěrečných prací, práce v laboratořích apod.), přičemž je třeba respektovat aktuálně platná nařízení (ochrana dýchacích cest).
Připomínáme také, že volby do Akademického senátu JU proběhnou dle vyhlášení elektronickou formou ve čtvrtek 5. listopadu 2020 od 10.00 do 16.00 hodin a v pátek 6. listopadu 2020 od 8.00 do 14.00 hodin.
V případě, že se změní okolnosti a spolu s tím i závazná pravidla, jimiž se JU musí řídit, budeme Vás o tom opět informovat. Přejeme Vám pevné zdraví a také, abyste si v této nelehké době zachovali optimismus a vytrvalost.
prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.
rektor prorektor pro studiumDear colleagues and students,
on the basis of the Resolution of the Government of the Czech Republic No. 1112 from October 30, 2020, on the adoption of crisis measures, the current restriction of operations of higher education institutions was extended until November 20, 2020. Personal presence of students and participants of lifelong learning courses at instruction remains prohibited. Participation in exams in the context of studies is permitted up to 10 persons in attendance. Participation in clinical and practical instruction and practical training of students of healthcare degree programmes and students performing pedagogical practical instruction and pedagogical practical training in schools and facilities for institutional care and preventive educational care is permitted.
Concurrently, providing accommodation at dormitories to students with another residence in the territory of the Czech Republic remains prohibited. However, current exceptions, including accommodating students who are in an employment relationship with the USB, also remain valid. Given the extension of the situation, the management of the USB has decided to take a similar step as in the course of the spring pandemic, i.e., lowering dormitory fees for the month of November by 50 % to students who cannot be accommodated at dormitories due to the crisis measures. The approach to the situation in the following months is going to derive from further potential ordinances of the Government. In addition to lowering dormitory fees, students still have the option of terminating their accommodation prematurely as per the current Dormitory Regulations, i.e., students are obliged to announce the termination of accommodation 30 days in advance.
Buildings of the USB remain open, but the operations of the Academic Library, Dormitories & Refectories remain restricted. Collective in-person instruction (apart from exceptions for healthcare fields) has already been substituted by other ways of instruction, applying the principles that you had been informed about earlier. Individual (voluntary) study and educational activities and activities related to performing employment activities of students at USB facilities (consultations, working on research projects and graduation theses, work at laboratories etc.) are permitted, while it is necessary to respect the current ordinances (respiratory tract protection).
We would also like to remind you that the elections to the Academic Senate of the USB will take place in an electronic format, as per the announcement, on Thursday, November 5, 2020, from 10:00 to 16:00 and on Friday, November 6, 2020, from 8:00 to 14:00.
In the case that the circumstances change, along with the binding regulations that the USB must follow, we will inform you again. We wish you good health and also that you keep your optimism and perseverance in these difficult times.
prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.
Rector Vice-Rector for Student Affairs

Informace o provozu kolejí v současné době

Koleje JU jsou stále v provozu.

Vážené studentky, vážení studenti,

jelikož se nám množí dotazy k možnostem zrušení ubytování na kolejích JU, dovoluji si Vám sdělit následující.

Koleje JU fungují a poskytují své služby v nezměněné formě a rozsahu. Pracují zaměstnanci na recepcích, úklid, topíme,  ….

V současné době neměníme smluvní podmínky pro ubytované studenty / hosty na našich kolejích. Koleje JU plní všechny své závazky i povinnosti vůči ubytovaným osobám v plné míře. Toto očekáváme i od našich hostů / studentů na základě uzavřených a  platných smluv.

Jakékoliv případné změny naleznete aktuálně na našich stránkách.

Bohužel ani my nedokážeme odhadnout, jak se současná situace bude dál vyvíjet.

Na další případné dotazy Vám rádi odpoví vedoucí  Vaší koleje.

Děkuji za pochopení a přeji pěkný den

 

Ing. Ivan Hájek

ředitel KaM JU

Informace o ubytování

Kdo nyní může bydlet na koleji?

Vážené studentky, vážení studenti,

věnujte prosím pozornost Rozhodnutím ředitele KaM JU č. 18 a 19/2020, které naleznete na našich stránkách www.kam.jcu.cz v sekci Aktuality.

Dále vzhledem k aktuálnímu stavu Opatření PES pro oblast školství se mohou ode dnešního dne vrátit na koleje studenti v prezenční výuce posledních ročníků bakalářských a magisterských studijních programů a dále všech ročníků doktorských studijních programů (v souladu s podmínkami uvedeného Opatření PES, stupeň 4).

Vaše KaM JU

Jak si rezervat pokoj z žádosti?

Pokud Vaší žádosti o kolej bylo vyhověno, je třeba si rezervovat pokoj.

Vážení studenti,

 

včera byl zveřejněn seznam vyhověných žádostí o kolej na příští akademický rok. Mimo jiné je třeba vybrat si pokoj, kde budete bydlet. Tento rok jsme pro Vás připravili novinku. Již nemusíte chodit osobně za tímto účelem za vedoucí koleje, ale můžete si sami vybrat pokoj na stejném místě, jako jste si podávali žádost. V týdnu od 1. do 7. 6. umožňujme zvolit pouze pokoj, kde jste byli ubytovaní k 28. 2. 2020. Od pondělí 8. do 19. 6. pak budou na výběr všechny neobsazené pokoje. A jaké je tedy postup?


- Přihlaste se na adrese: https://koleje.jcu.cz/

- Nahoře vpravo zvolte menu Ubytování > Žádosti o ubytovaní (pořadníky).

- Objeví se Vaše žádost, kde pod řádkem Stav žádosti: Uspokojená je tlačítko Vytvořit rezervaci.

- Dále máte možnost zvolit datum nástupu (mezi 26. a 30. 9. 2020) a datum odchodu (od 14. 2. do 30. 6. 2021). Tlačítkem Vybrat zvolíte příslušný pokoj.

- Na další obrazovce je rekapitulace zvolené rezervace včetně ceny ubytování a tlačítko Potvrdit, kterým rezervaci potvrdíte Pozor! Bez stisku tohoto tlačítka se rezervace nevytvoří!

- Pokud není zvolený pokoj volný, objeví se hláška: V zadaném rozmezí nejsou na tomto bloku volná lůžka.

Upozornění:

Položky v žádosti 

 

Vaše KaM

Jak si rezervovat pokoj z žádosti?

Vážení studenti,

Pokud byla vaše žádost o ubytování schválena, je třeba vybrat si pokoj, kde budete bydlet. Nemusíte chodit osobně za tímto účelem za vedoucí koleje, ale můžete si sami vybrat pokoj na stejném místě, jako jste si podávali žádost.

Od 1. do 6. 6. umožňujme zvolit pouze pokoj, kde jste ubytovaní k 1. 6. 2021. Od pondělí 7. do 20. 6. pak budou na výběr všechny neobsazené pokoje.

A jaký je tedy postup?
 • Přihlaste se na adrese: https://koleje.jcu.cz/ 
 • Nahoře vpravo zvolte menu Ubytování > Žádosti o ubytování (pořadníky).
 • Objeví se Vaše žádost, kde pod řádkem Stav žádosti: Uspokojená je tlačítko Vytvořit rezervaci.
 • Dále máte možnost zvolit datum nástupu (mezi 26. a 3. 10. 2021) a datum odchodu (od 14. 2. do 30. 6. 2021). Tlačítkem Vybrat zvolíte příslušný pokoj.
 • Na další obrazovce je rekapitulace zvolené rezervace včetně ceny ubytování a tlačítko Potvrdit, kterým rezervaci potvrdíte Pozor! Bez stisku tohoto tlačítka se rezervace nevytvoří!
 • Pokud není zvolený pokoj volný, objeví se hláška: V zadaném rozmezí nejsou na tomto bloku volná lůžka.
Upozornění:

V případě společného ubytování párů si pokoj musíte rezervovat u vedoucí koleje. Nutný je souhlas obou osob.

Položky v žádosti Přidělená kolej, Preferovaná kolej a Náhradní kolej neznamenají, že na této koleji máte rezervované ubytování. Jestli se Vám rezervace podařila si můžete zkontrolovat v řádku Alokovaný pokoj.
Bez rezervace konkrétní koleje, lůžka a následně i bez úhrady rezervační kauce vám nárok na ubytování propadá.

Vaše KaM


Dear students,

yesterday, a list of accepted applications for dormitory for the next academic year was published. Among other things, you need to choose the room where you will live. You do not have to go in head to the dormitory for this purpose, but you can choose a room in the same place as you applied for.

From 1st to 6th June, you can only choose the room where you are staying on 1 June 2021. From Monday 7th to 20th June, all unoccupied rooms will be available for selection.

So what is the procedure?
 • Log in at: https://koleje.jcu.cz/ 
 • At the top right, select the menu Ubytování > Žádosti o ubytování (pořadníky).
 • Your request will appear, where under the line Request status: Stav žádosti: Uspokojená there is a button Vytvořit rezervaci.
 • You also have the option to select the start date (between 26th and 3rd October 2021) and the departure date (from 14th February to 30th June 2021). Use the button Vybrat to select the appropriate room.
 • The next screen is a recap of the selected reservation, including the price of accommodation and the button Potvrdit to confirm the reservation. Attention! Without pressing this button, the reservation will not be created!
 • If the selected room is not available, the message appears: There are no available beds on this block in the specified range.
Notice:

In case of couples staying together, you must book a room with the dormitory manager.

The consent of both persons is required. The items in the Přidělená kolej, Preferovaná kolej a Náhradní kolej applications do not mean that you have booked accommodation on this dormitory. If you have managed the reservation, you can check in the line Alokovaný pokoj.

Without booking a specific dormitory, bed and subsequently without payment booking deposit your right to accommodation is forfeited.

Your KaM

Jak to bude s kavárnou a bufetem o prázdninách?

Provozy menzy budou uzavřeny:

 

 

Výdejna TF                         1.7. –  30.8. 2020

Pizza                                    7.7. –  20.9. 2020

Minutková jídelna             13.7. – 20.9. 2020

Výdejna ZSF                      17.7. – 30.8. 2020

Otevírací doby našich provozů

v letním období od 1.7. 2020:

Bufet AK Café            Po - Pá  8:00 – 14:00 hod.

Kavárna JU Café        Po - Čt  7:30 – 15:00 hod.

                                              Pá  7.30 – 14.00 hod.

 

Studentská jídelna      Po - Pá 11:00 – 13:30 hod.

(Hlavní jídelna)

 

 

 

 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Vaše KaM JU.

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Kontakty

Koleje a Menzy
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Studentská 800/15
370 05 České Budějovice
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies